avcılar sex shop   beylikdüzü sex shop   avcılar sex shop   avcılar sex shop   beylikdüzü sex shop   beylikdüzü sex shop   samsun sex shop   samsun sex shop   vibratör   izmir sex shop   izmir sex shop   izmir sex shop    sex shop   saç bakım   jartiyer takımı   sex shop   işitme cihazı  
Masaüstü Programlar kredi hesaplama diziem bilginizolsun.co istanbul escort istanbul erenköy escort istanbul erenköy escort bahis siteleri
bahis siteleri yeni bahis siteleri oyun oyna film izle bodrum escort bayan bodrum escort

Yapılandırmaların Plan ve Kapsamı bugün Belli oldu

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Milyonların merakla beklediği Bazı alacakların yeniden yapılandırması ile ilgili bazı kanunlarda yapılacak olan değişiklik ile ilgili olarak Plan bütçe komisyonunda kabul edildiğini ve TBMM Genel kuruluna getirileceğini duyurdu.
Bu haber 2017-05-15 17:29:56 eklenmiş ve 2288 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Milyonların merakla beklediği Bazı alacakların yeniden yapılandırması ile ilgili bazı kanunlarda yapılacak olan değişiklik ile ilgili olarak Plan bütçe komisyonunda kabul edildiğini ve TBMM Genel kuruluna getirileceğini duyurdu.

Savaş Açıklamasına şu şekilde devam etti. “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11 Mayıs 2017 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda  üç gün süren yoğun mesainin ardından kabul edildi. Bu hafta içerisinde TBMM Genel Kuruluna getirilmesi planlanmaktadır.

Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren bu Kanun Teklifi ile 1 Temmuz 2016 - 31 Mart 2017 tarihleri arasındaki dönemde vadesinde ödenmemiş vergi, gümrük vergisi, sosyal güvenlik primleri ve bir kısım kamu alacakları yeniden yapılandırılmakta, bununla birlikte, 2016 yılında kabul edilen 6736 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni düzenlemeden yararlanma imkanı getirilmektedir. Yapılandırma Kanun Teklifine ilişkin özet bilgi notunu sizlerle paylaşıyorum. “

İşte Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak komisyonda görüşülen maddeler

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNİN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER (ÖZET)

1. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Düzenlemeler

Teklif, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler ve il özel idareleri, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Barolar Birliği gibi kurum ve kuruluşlara ilişkin kamu alacaklarını kapsamaktadır.

Düzenlemede 31 Mart 2017 tarihi esas alınmaktadır.

Düzenleme kapsamında kamu alacağının asıllarının tamamı alınırken, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yurt içi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile yeniden hesaplanarak belirlenen tutar yapılandırılmaktadır.

Yapılandırılabilecek vergiler; gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, gümrük vergisi ve diğer vergilerdir.

Sosyal güvenlik primleri kapsamında; sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ayrıca, bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar yapılandırılmaktadır.

Yapılandırma kapsamındaki diğer bazı alacak türleri ise; trafik para cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller şeklindedir.

Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler ile su ve kanalizasyon idarelerinde ise; su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payı yapılandırma kapsamındadır.

Teklif kapsamında yeniden yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen borçluların 30 Haziran 2017 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere olan borçların ilk taksit ödemeleri 31 Temmuz 2017’ye kadar (bu tarih dahil), Sosyal

Güvenlik Kurumuna olan borçların ilk taksit ödemesi ise 31 Ağustos 2017’ye kadar (bu tarih dahil) yapılacaktır.

Taksitler ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenecek, borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecektir.

Peşin ödemelerde, fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE tutarı esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden %50 oranında indirim yapılacaktır.

Taksitle yapılan ödemelerde taksitler, ödeme süresine göre değişen katsayılar uygulanmak suretiyle artırılarak tahsil edilecektir.

İl özel idareleri ve spor kulüplerinin borçları ikişer aylık dönemler ve azami 36 taksit halinde toplam 6 yıl süreyle yapılandırılabilecektir. Belediyelerin borçları ise aylık dönemler halinde ve azami 144 eşit taksitte yapılandırılacak ve kendilerine verilen genel bütçe vergi gelirleri paylarından kesilerek tahsil edilecektir.

Vergi/prim borçlarının kredi kartıyla ödenmesine de imkân sağlanmaktadır.

Teklif ile Orman köylülerine ve bu köylülerce oluşturulan kooperatiflere Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen krediler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan krediler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden Organize Sanayi Bölgelerine ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine kullandırılan krediler de yapılandırılmaktadır.

Teklif ile ayrıca, TRT’ye bildirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin olup vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş olan elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretleri de yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Bununla birlikte, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan borçları, avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçları ile üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları yapılandırılmaktadır.

2. Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler

Teklifte “Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi”nin, tasfiye sürecinin sonlandırılarak BDDK hükümlerine göre tekrar faaliyete geçmesi sağlanmaktadır.

Teklifte sadece doğal afetler nedeniyle Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen hallerde uygulanabilen; faiz almadan ya da daha düşük oranda faiz uygulanarak amme alacağına tecil yapılmasını sağlayan yetki, Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen tüm halleri kapsayacak şekle getirilmektedir.

Teklif ile; vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili konusu düzenlenmektedir. Buna göre, vergi yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiş ancak öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş vergi mükelleflerine, gerekli şartları sağlamaları durumunda mevcut tecil düzenlemesinden daha uygun koşullarda borçlarını taksitlendirerek ödeme imkanı getirilmektedir.

Teklif ile; muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinin birleşmesi sonucu alınmaya başlanacak olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin” verilmemesi, eksik verilmesi gibi hallerde aynı fiil nedeniyle birden fazla ceza uygulanmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından bulunan kömür haricindeki diğer madenlerin de ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına devredilebilmesi imkanı getirilmekte, böylelikle kömür haricindeki ticari değeri yüksek başka madenlerin de ekonomiye kazandırılması sağlanmaktadır.

Teklif ile İstanbul’a bağlı Silivri ve Çatalca ilçelerindeki bazı köylerin 100 yılı aşkın devam eden tapu sorununa çözüm getirilmektedir. İstanbul’un Silivri İlçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere Köyleri ile Çatalca İlçesine bağlı Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık Köylerinin eski köy yerleşim alanlarının, ayrıca, Çatalca İlçesi Binkılıç Mahallesinin yerleşim alanında bulunan Hazineye ait yüzölçümü yedibin metre kareye kadar olan kısmının; 19/7/2003 tarihinden önce kullanılıyor olması ve kullanımın halen devam etmesi şartıyla, iki yıl içerisinde satın alınma talebiyle idareye başvurulması halinde kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine rayiç bedel üzerinden en fazla beş yılda on eşit taksitte doğrudan satılabilmesi imkanı getirilmektedir.

Çeşitli sebeplerle işletmeye geçmemiş veya geçememiş elektrik üretim tesislerine ilişkin ön lisansların/lisansların sonlandırılmasında esneklik sağlanarak, yeni yatırımcıların önlerinin açılmasına imkân sağlanması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, tüzel kişilerin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde Kuruma başvurmaları

halinde önlisansları, lisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak teminatları iade edilecektir.

Teklif ile, ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların hurdaya ayrılarak bertaraf edilmesi amacıyla; 1997 model ve daha eski olan taşıtların, Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar bedelsiz olarak, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerine teslim edilerek, bu Kanun kapsamında hurdaya ayrılmak suretiyle tescil kaydının silinmesi durumunda, bu taşıtlar için taşıt sahipleri adına; 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş olmasına rağmen ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edilmesi imkanı getirilmektedir.

Ayrıca, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup, model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinmesi öngörülmektedir.

 

 

 

 

 

ETİKETLER : bazı alacakların yeniden yapılandırılması Vergi SGK Mustafa Savaş AK Parti Aydın Milletvekili
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer EKONOMİ haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Facebook'tayız
Twitter'dayız
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket

TURKUAZ GAZETESİ
© Copyright 2013 TURKUAZ. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Bagkur Sorgulama
izmir sex shop   antalya sex shop   ankara sex shop   sex shop   vibratör   vibratör   izmir sex shop   izmir sex shop   vibratör   iç giyim   sex shop   sex shop   seks shop   saç bakım   seks shop   seks shop   işitme cihazı